OWH

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE STOSOWANE PRZEZ NORMFEST POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

1.    DEFINICJE:

1.1.    Normfest Polska – spółka pod firmą Normfest Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-449) przy ul. Wichrowej 4/10, NIP 7781362226, REGON 639621658, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073954, kapitał zakładowy 5.706.000,00 ZŁ.
1.2.    Towar lub Towary – produkty stanowiące przedmiot umowy sprzedaży zawartej przez Sprzedawcę z Kupującym.
1.3.    Sprzedawca – Normfest Polska.
1.4.    Kupujący – przedsiębiorca, to jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale posiadająca zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą; nabywający Towar od Normfest Polska do celów związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
1.5.    Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Normfest Polska a Kupującym w związku z nabyciem Towarów przez Kupującego od Normfest Polska. 
1.6.    Przedstawiciel handlowy – pracownik Normfest Polska za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć reklamację Towaru.
1.7.    Reklamacja - zawiadomienie Normfest Polska przez Kupującego o wadzie Towaru mające na celu realizację przysługującemu Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji.
1.8.    Protokół reklamacji – dokument opisujący wadę otrzymanego Towaru, mający na celu jej zgłoszenie i zawierający szczegółowy jej opis.
1.9.    Ogólne Warunki Handlowe – niniejszy dokument regulujący warunki zawierania umów sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, określający także zasady składania reklamacji, zwane dalej również OWH. 
1.10.    Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy mieszczący się pod adresem www.normfest.pl.

2.    OBOWIĄZYWANIE OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

2.1.    O ile Sprzedawca i Kupujący nie postanowili w drodze pisemnych uzgodnień odmiennie, niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają bezpośrednie zastosowanie do wszystkich umów, niezależnie od ich nazwy i treści, zawieranych przez Sprzedawcę z Kupującym i są dla Stron tych umów bezwzględnie wiążące.
2.2.    Ogólne Warunki Handlowe w każdocześnie obowiązującej wersji opublikowane są na stronie internetowej Sprzedawcy mieszczącej się pod adresem www.normfest-shop.pl lub zostaną dostarczone Kupującemu, na jego żądanie, na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej. W przypadku składania przez Normfest Polska oferty zawarcia umowy sprzedaży, Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną jej część.
2.3.    Ogólne Warunki Handlowe stanowią integralną część umowy sprzedaży, a Kupujący, zawierając umowę sprzedaży, jednocześnie potwierdza, że przeczytał i zrozumiał niniejsze Ogólne Warunki Handlowe oraz że przyjmuje do wiadomości, że stanowią one część umowy sprzedaży zawartej przez Kupującego ze Sprzedawcą. 
2.4.    Żadne ogólne warunki Kupującego lub inne ogólne warunki handlowe nie będą miały zastosowania do Umowy, chyba że Sprzedawca wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie takich warunków. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub zastrzeżenia do Ogólnych Warunków Handlowych ze strony Kupującego niezaakceptowane pisemnie przez Normfest Polska uważa się za odrzucone w całości i nie wywołujące tym samym skutków prawnych. Brak reakcji Normfest Polska na określone działanie lub zaniechanie Kupującego nie stanowi wyraźnej ani dorozumianej zgody na zmianę niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych ani ich uzupełnienie. Zwyczaj handlowy, o ile taki istnieje, nie uzupełnia, nie zmienia ani nie wyłącza postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.
2.5.    Ogólne Warunki Handlowe sporządzone są w języku polskim; w przypadku stosowania innych niż wersja polska, wersji językowych Ogólnych Warunków Handlowych oraz wystąpienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy wersjami, decydujące znaczenie interpretacyjne ma wersja polska.

3.    ZAWARCIE UMOWY 

3.1.    Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana jest zgodnie z poniższymi postanowieniami.
3.2.    Kupujący może złożyć zamówienie w sklepie internetowym Sprzedawcy mieszczącym się pod adresem www.normfest-shop.pl. Zamówienie winno zawierać informacje o ilości/liczbie jednostek, rodzaju i typie Towaru, jak również o miejscu i oczekiwanym terminie dostawy. 
3.3.    Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia Kupującego do realizacji. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji, Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić Kupującego, w drodze korespondencji elektronicznej, o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od dnia jego złożenia przez Kupującego. W przeciwnym razie zamówienie uznaje się za przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę. 
3.4.    Jeżeli ilość/liczba jednostek i/lub rodzaj i/lub typ dostarczonych Towarów nie jest zgodny z treścią złożonego przez Kupującego zamówienia, uznaje się, że Kupujący zaakceptował zmienione w powyższym zakresie przez Sprzedawcę zamówienie i uznaje je za prawidłowo zrealizowane, jeżeli nie powiadomi Sprzedawcy w ciągu 4 (słownie: czterech) dni od daty dokonania dostawy Towarów, w drodze korespondencji elektronicznej, o ich niezgodności z zamówieniem.
3.5.    Minimalna wartość zamówienia wynosi 150 PLN netto.
3.6.    Kupujący, składając zamówienie, potwierdza, że zapoznał się i zaakceptował niniejsze OWH. Odmowa akceptacji OWH przez Kupującego skutkuje brakiem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji.
3.7.    Wszelkie informacje dotyczące Towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery oraz inne materiały informacyjne lub reklamowe umieszczone na stronie internetowej mieszczącej się pod adresem www.normfest-shop.pl. nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Niezależnie od używanych określeń, informacje od Normfest Polska dla Kupującego, dotyczące możliwości zawarcia Umowy, nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do negocjacji, nie są zatem źródłem zobowiązań Normfest Polska i mogą być zmieniane. 
3.8.    Różnice pomiędzy wyglądem Towaru w Sklepie internetowym Sprzedawcy, a wyglądem Towaru dostarczonego do Kupującego mogące wynikać z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. różnice w kolorze Towaru, jego proporcje itp.), nie mogą stanowić podstawy reklamacji.
3.9.    Do poprawnego wyświetlania i korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą JavaScript. Zalecane jest korzystanie z takich przeglądarek jak: Internet Explorer 10 lub najnowszych wersji Chrome, Firefox, Opera lub Safari.

4.    CENY TOWARÓW

4.1.    Ceny Towarów są ustalane zgodnie z cennikiem Sprzedawcy obowiązującym w dniu zawarcia Umowy, chyba że Strony uzgodniły inaczej. Ceny wszystkich Towarów są wyrażane w polskich złotych i są cenami netto – nie zawierają podatku od towarów i usług. Do ceny Towaru wynikającej z cennika Sprzedawcy doliczona zostanie wartość podatku od towarów i usług w ustawowej wysokości.
4.2.    Sprzedawca uprawniony jest w każdym czasie do zmiany cen Towarów. .

5.    WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1.    Faktury są płatne w terminach określonych na fakturze. Sprzedawca jest uprawniony do ustalenia terminu płatności według własnego uznania.
5.2.    Płatność oznacza uznanie rachunku Sprzedawcy całą kwotą wynikającą z faktury.
5.3.    W przypadku opóźnienia w wykonaniu zobowiązania pieniężnego wobec Sprzedawcy, Sprzedawca uprawniony jest do żądania od Kupującego odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz dochodzenia innych roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5.4.    Wszelkie porozumienia zawarte przez Sprzedawcę z Kupującym dotyczące spłaty zobowiązania Kupującego w ratach przestają obowiązywać, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli Sprzedawcy lub Kupującego, w dniu, w którym Kupujący zaprzestanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań wynikających z porozumienia, a cała należna Sprzedawcy kwota staje się wymagalna i płatna w tym dniu.

6.    WARUNKI DOSTAWY

6.1.    Termin dostawy ma charakter wyłącznie orientacyjny i może ulec zmianie, w szczególności w przypadku ziszczenia się okoliczności, o których mowa w ust. 3 poniżej. W przypadku zmiany terminu dostawcy Sprzedawca nie pozostaje w opóźnieniu w realizacji swojego zobowiązania wynikającego z Umowy, a wszelka jego odpowiedzialność z powyższego tytułu zostaje wyłączona.
6.2.    W sytuacji, gdy Kupujący zalega z zapłatą jakiejkolwiek należności na rzecz Sprzedawcy przez okres dłuższy niż 30 (słownie: trzydzieści) dni, lub jeżeli w ocenie Sprzedawcy sytuacja finansowa Kupującego uległa pogorszeniu, a także w przypadku niewypłacalności Kupującego lub skierowania względem Kupującego postępowania egzekucyjnego, Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od wszystkich niewykonanych jeszcze przez Sprzedawcę Umów, lub będzie uprawniony do zażądania od Kupującego uiszczenia zaliczki lub ustanowienia innego zabezpieczenia zobowiązań Kupującego wobec Sprzedawcy. Kupującemu nie przysługują w takim przypadku jakiekolwiek roszczenia wobec Sprzedawcy o zwrot kosztów lub o naprawę szkód poniesionych przez Kupującego w wyniku takiego działania Sprzedającego, a w szczególności roszczenia o naprawę szkody spowodowanej dostarczeniem przez Sprzedawcę Towarów Kupującemu w późniejszym terminie lub brakiem ich dostawy.
6.3.    Termin dostawy zostanie przedłużony w przypadku nieprzewidzianych przeszkód, na które Sprzedawca nie ma wpływu, takich jak przykładowo, lecz nie wyłącznie: strajki, lokauty, zakłócenia operacyjne, opóźnienia w dostawie Towarów do Sprzedawcy. W wyżej zaistniałych okolicznościach Sprzedawca nie pozostaje w opóźnieniu w realizacji swojego zobowiązania wynikającego z Umowy, a wszelka jest odpowiedzialność z powyższego tytułu zostaje wyłączona.
6.4.    Jeżeli opóźnienie w realizacji dostawy opóźnia się o więcej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni, tak Sprzedawca, jak i Kupujący, uprawniony jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia upływu wyżej określonego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga dla swojej ważności zachowania co najmniej formy dokumentowej, pod którą w szczególności należy rozumieć korespondencję elektroniczną.
6.5.    Koszty opakowania Towarów wliczone są w cenę Towarów. Koszty transportu Towarów do Kupującego ponosi Kupujący.
6.6.    Sprzedawca jest uprawniony do dostarczania Kupującemu Towarów w dostawach częściowych. 
6.7.    Kupujący zobowiązany jest do przyjęcia dostawy w uzgodnionym przez Strony terminie i do sprawdzenia stanu opakowań zewnętrznych, pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji lub rękojmi, o których mowa w punkcie 8 poniżej.

7.    ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

7.1.    Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania Towaru, a w przypadku powierzenia Towaru przewoźnikowi z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.
7.2.    Prawo własności Towarów przechodzi na Kupującego po dokonaniu zapłaty pełnej ceny Towarów wynikającej z faktury wystawionej przez Sprzedawcę.
7.3.    Jeśli Towary z zastrzeżeniem prawa własności zostaną zajęte przez osobę trzecią, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę i dostarczyć mu wszystkie dokumenty dotyczące takiego zajęcia.

8.    GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA

8.1.    Sprzedawca gwarantuje jakość Towarów dostarczonych Kupującemu w czasie określonym dla danego rodzaju Towarów w wydanym dla nich dokumencie gwarancji; okres gwarancji rozpoczyna się od momentu dostawy Towaru do Kupującego.
8.2.    W okresie gwarancyjnym Sprzedawca jest zobowiązany do, według wyboru Sprzedawcy, naprawy lub wymiany Towaru na nowy, jeżeli Towar jest wadliwy z przyczyn, które nie zostały spowodowane przez Kupującego lub osoby, którym Kupujący przekazał Towary lub którymi Kupujący się posługuje w toku wykonywania działalności gospodarczej przez Kupującego.
8.3.    Warunkiem możliwości dochodzenia przez Kupującego roszczeń z tytułu gwarancji jest prawidłowe zgłoszenie przez Kupującego reklamacji, w ciągu 4 (słownie: czterech) dni od dnia otrzymania Towaru przez Kupującego, pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w drodze korespondencji elektronicznej lub za pośrednictwem Przedstawiciela Handlowego. W przypadku stwierdzenia wady Towaru po upływie terminu, o którym mowa w niniejszym punkcie lub gdy reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Normfest Polska będzie uprawniona do obciążenia Kupującego kosztami poniesionymi w związku z reklamacją.
8.4.    Złożenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do odmowy zapłaty należności wynikającej z faktury, obejmującej Towary będące przedmiotem reklamacji.
8.5.    Gwarancja nie obejmuje m.in:
a)    Towarów uszkodzonych w wyniku niewłaściwego przechowywania,
b)    wad Towarów spowodowanych niewłaściwą obsługą,
c)    wad spowodowanych używaniem Towarów do celów innych niż określone w instrukcji lub podręczniku Sprzedawcy, jeśli takowa została dołączona,
d)    niekompletności dostawy lub wad Towarów, które można było wykryć przy ich dostawie,
e)    Towarów podlegających naturalnemu zużyciu,
f)    Towarów dostarczonych Kupującemu bezpłatnie przez Sprzedawcę w ramach akcji marketingowych.
8.6.    W przypadku Towarów nieobjętych gwarancją Sprzedawcy, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące rękojmi, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
8.7.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi wyłącznie za wady ukryte Towaru. każda ingerencja w Towar dokonana bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru.
8.8.    Sprzedawca będzie usuwał wady Towaru umowy na zasadach wynikających z postanowień niniejszego punktu OWH dotyczących gwarancji.
8.9.    Kupujący nie może odesłać reklamowanego Towaru na koszt Normfest Polska bez wcześniejszego uzgodnienia. Normfest Polska zleca spedytorowi odebranie od Kupującego Towaru albo przyjęcie Towaru przez Przedstawiciela Handlowego.

9.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

9.1.    Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy względem Kupującego o odszkodowanie za szkody spowodowane naruszeniem przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umowy kupna, w szczególności za szkody powstałe na skutek wad towaru, odnośnie  do wysokości tego odszkodowania jest ograniczona do kwoty odpowiadającej cenie zakupu towaru. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje się, jeżeli szkoda  została wyrządzona umyślnie przez Sprzedawcę.
9.2.    Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa powyżej, dotyczy zarówno odpowiedzialności wynikającej z Umowy, jak i odpowiedzialności z tytułu ewentualnych zobowiązań pozaumownych, na przykład odpowiedzialności deliktowej, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa powyżej dotyczy zarówno Normfest Polska, jako spółki, jak również pracowników Normfest Polska oraz osób z nią współpracujących, w szczególności na podstawie umowy zlecenia lub umowy o współpracy. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa powyżej, dotyczy zarówno straty jak i utraconych korzyści oraz zadośćuczynienia, a także następstw szkód.
9.3.    Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa powyżej, nie obowiązuje w przypadku szkody wyrządzonej przez Normfest Polska, w tym jej pracowników lub osoby z nią współpracujące, z winy umyślnej.

10.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.    W sprawach nieuregulowanych Umową lub OWH stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
10.2.    W przypadku, gdy poszczególne postanowienie niniejszych OWH okazałoby się sprzeczne z obowiązującym prawem albo zostanie uznane za nieważne lub bezskuteczne na mocy orzeczenia właściwego sądu nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień; w takim przypadku Strony zobowiązują się odpowiednio zmienić postanowienie z zachowaniem uprzedniej intencji Stron.
10.3.    Powołane w treści OWH oznaczenia redakcyjne mają jedynie charakter porządkowy i nie mogą stanowić podstawy do wykładni lub interpretacji Umowy.
10.4.    Wszelkie spory pomiędzy Stronami, nieuregulowane polubownie w ramach negocjacji i wzajemnych uzgodnień, rozstrzygać będzie sąd powszechny w Poznaniu; prawem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie prawo polskie.
10.5.    Złożenie przez Kupującego oferty, przystąpienie do negocjacji, zawarcie Umowy, oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszych OWH.
10.6.    Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu w dniu 11 kwietnia 1980 roku.
10.7.    Normfest Polska nie rezygnuje ani nie zrzeka się żadnego roszczenia ani prawa, ani z zastosowania żadnego postanowienia niniejszych OWH i Umowy. Normfest Polska nie przenosi ani nie jest zobowiązane przenieść na Kupującego ani na żadną osobę trzecią żadnych roszczeń ani uprawnień. Normfest Polska nie zobowiązuje się powstrzymać się od dochodzenia żadnych roszczeń lub uprawnień, ani nie zobowiązuje się nie wykonywać uprawnień niezależnie od tego, czy takie roszczenia lub uprawnienia wynikałyby z przepisów, z Umowy, albo innego źródła.
10.8.    Niewykonanie przez Normfest Polska jakichkolwiek praw lub nie wysuwanie roszczeń nie stanowi wyraźnego ani dorozumianego zrzeczenia się roszczeń lub praw. Zrzeczenie się jakichkolwiek roszczeń lub praw przez Normfest Polska wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
10.9.    Brak odpowiedzi Normfest Polska na jakiekolwiek oświadczenie, wezwanie, zgłoszenie roszczenia, zgłoszenie z tytułu gwarancji albo rękojmi lub jakiekolwiek inne działanie lub zaniechanie Kupującego nie stanowi wyraźnej ani dorozumianej akceptacji takiego oświadczenia, wezwania, zgłoszenia roszczenia, zgłoszenia z tytułu gwarancji lub jakiegokolwiek innego działania lub zaniechania Kupującego ani nie jest równoważne akceptacji oraz nie stanowi uznania roszczeń ani przyjęcia odpowiedzialności.
10.10.    Zmiany lub uzupełnienia niniejszych OWH mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, tylko w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, np. poprzez umieszczenie ich na stronie www.normfest-shop.pl.
10.11.    Kupujący nie może przenieść wierzytelności wynikających z Umowy lub z nią związanych bez uprzedniej zgody Normfest Polska wyrażonej na piśmie.
10.12.    Kupujący nie może potrącić żadnego roszczenia przysługującego mu przeciwko Normfest Polska, niezależnie od postawy tego roszczenia, z roszczeniem Normfest Polska wynikającym z Umowy lub z nim związanym. Normfest Polska może natomiast potrącić każde roszczenie przysługujące Normfest Polska względem Kupującego, niezależnie od podstawy tego roszczenia, z roszczeniem Kupującego względem Normfest Polska, choćby żadne z tych roszczeń nie było wymagalne.
10.13.    Prawa i obowiązki związane z Umową lub wynikające z Umowy mogą być przenoszone przez Normfest Polska bez zgody Kupującego, w szczególności w przypadku rozporządzenia przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią. Normfest Polska może rozporządzać wierzytelnościami wynikającymi z Umowy lub związanymi  z Umową bez zgody Kupującego.
10.14.    Przekształcenie, połączenie lub podział Normfest Polska nie wymaga zgody ani powiadomienia Kupującego. 
10.15.    Rozwiązanie Umowy, niezależnie od jej przyczyny i podstawy, nie wpływa na ważność niniejszych OWH, które pozostają w mocy. 

11.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

11.1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Normfest Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-449) przy ulicy Wichrowej 4/10, zwana dalej Administratorem.
11.2.    Kontakt z Administratorem możliwy jest mailowo, na adres sklep@normfest.pl lub telefonicznie, pod numerem: +48  795 136 601.
11.3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia oraz zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
11.4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia oraz umowy sprzedaży oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
11.5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy sprzedaży oraz okres niezbędny do dopełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych, a także przez okres dochodzenia roszczeń.
11.6.    Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.
11.7.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością realizacji zamówienia i/lub odmową zawarcia umowy sprzedaży z Administratorem.

dokument dopobrania w formacie pdf