Warunki dostawy

 

Ogólne warunki sprzedaży

1. Ustala się warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów przez Normfest Polska Sp. z o.o., zwanej dalej „Warunkami Umowy”.

2. Użyte poniżej określenia oznaczają:

a) Normfest Polska – sprzedawca Normfest Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wichrowej 4/10;

b) Towar – rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży;

c) Kupujący – każdy, kto nabywa Towar od Normfest Polska dla celów bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą;

d) Handlowiec – pracownik reprezentujący Normfest Polska, za którego pośrednictwem Kupujący zamawia Towar,

e) Reklamacja  – zawiadomienie Handlowca lub działu obsługi klienta Normfest Polska przez Kupującego o wadzie Towaru w celu realizacji

przysługującego Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi

3. Kupujący zamawia wybrany Towar przesyłając do Normfest Polska pisemne zamówienie na otrzymanym od Handlowca formularzu. Zamówienie podpisuje

osoba uprawniona do reprezentacji Kupującego lub posiadająca pełnomocnictwo Kupującego do złożenia zamówienia. Złożone zamówienia przez Kupującego

uważa się za zawarcie umowy sprzedaży wymienionych w zamówieniu Towarów.

4. Terminy dostaw określone przez Kupującego w zamówieniu mogą ulec zmianie, w zależności od możliwości ich dostarczenia przez Normfest Polska.

5. W przypadku złożenia zamówienia na więcej niż jeden Towar, Normfest Polska może zrealizowad zamówienia na poszczególne Towary w różnych terminach,

chyba, że Kupujący oświadczy w zamówieniu, iż niezbędna jest realizacja zamówienia w całości.

6. Towar zostanie przesłany przez Normfest Polska za pośrednictwem wybranego przezeo spedytora do miejsca wskazanego przez Kupującego, w dniu roboczym,

w godzinach od 9:00 do 17:00.

7. Wydanie towaru jest dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia Towaru Kupującemu, Normfest Polska powierza go spedytorowi, co jest równoznaczne z

przeniesieniem własności Towaru na Kupującego.

8. Osoba upoważniona przez Kupującego do odbioru Towaru bada przesyłkę i w przypadku naruszenia zabezpieczeo, uszkodzenia opakowania, lub niezgodności

liczby paczek z liczbą ujawnioną w liście spedycyjnym, ma prawo odmówid przyjęcia przesyłki. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że ubytek lub uszkodzenie nastąpiło w

czasie przewozu, dokona wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności spedytora.

9. Po odbiorze towaru, Kupujący niezwłocznie go zbada, a w przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru ze złożonym zamówieniem lub fakturą, niekompletności,

ubytku lub uszkodzenia towaru zgłosi ten fakt obsługującemu go Handlowcowi w terminie do 7 dni od dnia odbioru  Towaru pod rygorem utraty uprawnieo

wynikających z rękojmi.

10. Handlowiec zwróci się do Kupującego w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przezeo zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 9, celem jego weryfikacji, a w

przypadku stwierdzenia zasadności zwrotu sporządzi „Certyfikat Zwrotu Towaru”. Sporządzony „Certyfikat Zwrotu Towaru” podlega akceptacji Kierownika

Regionalnego Normfest Polska.

11. Towar zostanie odebrany od Kupującego przez spedytora wskazanego przez Normfest Polska na podstawie pisemnego zlecenia Normfest Polska w oparciu o

„Certyfikat Zwrotu Towaru” zaakceptowany przez Kierownika Regionalnego Sprzedaży Normfest Polska. W wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu przez

Normfest Polska i Kupującego, możliwe jest odebranie towaru przez Handlowca. Kupujący nie może odesład Towaru i jest zobowiązany do jego przechowywania

do czasu odbioru przez spedytora lub Handlowca.

12. Prawidłowo wypełniony „Certyfikat Zwrotu Towaru” jest jedynym dokumentem uprawniającym do zwrotu Towaru w przypadkach opisanych w punkcie 9.

Potwierdzeniem dokonania zwrotu towaru jest:

a) w przypadku odbioru przez spedytora – potwierdzony przez Normfest Polska list spedycyjny

b) w przypadku odbioru przez Handlowca – podpis na „Certyfikacie Zwrotu Towaru” potwierdzający odbiór zwrotu przez Handlowca

13. W przypadku zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem lub uszkodzonego w dostawie prawidłowy Towar, jeśli jest to konieczne, zostanie  przekazany

Klientowi za pośrednictwem Handlowca lub wybranego przez Normfest Polska spedytora.

14. Normfest Polska zastrzega sobie prawo wystawienia i dostarczenia Klientowi do podpisu faktury korygującej na zwrócony towar (bez względu na przyczynę

zwrotu). Faktura korygująca zostanie dostarczona przez handlowca lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Klient zobowiązuje się do podpisania

faktury korygującej i przekazania jej handlowcowi lun listem poleconym do Normfest Polska.

15. Jeżeli Kupujący używał  lub uszkodził Towar odpowiedzialnośd Normfest Polska z tytułu rękojmi jest wyłączona. W takiej sytuacji Normfest Polska ponownie

dostarczy Kupującemu zwrócony towar w terminie do 14 dni od dnia jego otrzymania przez Normfest Polska.

16. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi ograniczone są do prawa wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad.

17. Reklamacje związane z jakością zakupionych towarów należy zgłaszad Handlowcowi lub Pracownikowi Punktu informacyjnego. W takich przypadkach wymagane

jest wypełnienie formularza „Zgłoszenie reklamacyjne”. Zakres gwarancji określają dokumenty gwarancyjne. Na towar zakwalifikowany do wymiany zostanie

wystawiona faktura korygująca według cen, za które został kupiony towar. Jednocześnie Klientowi zostanie dostarczony przez Handlowca lub spedytora nowy

towar wolny od wad oraz nowa faktura sprzedaży. Klient przy odbiorze nowego, wolnego od wad towaru jest zobowiązany do podpisania faktury korygującej do

zwróconego towaru oraz faktury sprzedaży dla nowego, wolnego od wad Towaru. W przypadku kiedy zwrócony Towar został wycofany ze asortymentu i nie

można dokonad jego wymiany, Klient, na podstawie faktury korygującej, otrzyma zwrot należności przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub wypłatą

gotówki wyłącznie z kasy w Centrali Normfest Polska w Poznaniu.

18. Normfest Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zastrzega sobie prawo do wysyłki materiałów reklamowych do klientów zarejestrowanych w sklepie internetowym firmy.

19. Spory, które mogą powstad w wyniku stosowania niniejszej umowy, będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby Normfest Polska.